Tại thị xã Đồng Hới cũ (Nay là Thành Phố Đồng Hới) những năm trước chiến tranh chống Mỹ, tên Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã được đặt Xem thêm