Đền thờ Mẫu Liễu Hạnh Công Chúa (Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) là di tích lịch sử cấp tỉnh. Sở VHTTDL đã có văn bản tham mưu Xem thêm